Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται
κυρίως τα κάτωθι αντικείμενα:
Α. Η διακίνηση των μηνύσεων, όπου ιδίως υπάγονται:

 1. Η κατάθεση των εγχειριζομένων μηνύσεων.
 2. Η πληροφόρηση του κοινού.
 3. Η παραλαβή των εγχειριζομένων μηνύσεων, των μηνύσεων από το ταχυδρομείο και ιδιοχείρως απόδιάφορες υπηρεσίες, ο διαχωρισμός αυτών, κατά κατηγορίες αδικημάτων, η αρίθμηση και καταχώρησή τους στα βιβλία (παραλαβής-διανομής), η αναγραφή του κωδικού αριθμού (ΑΒΜ), η χρέωση αυτών σε Εισαγγελικούς λειτουργούς, η ηλεκτρονική καταχώρισή τους και η
  διανομή τους.
 4. Η παραλαβή των δικογραφιών αυτοφώρων αδικημάτων.
 5. Η διακίνηση, μετά την επεξεργασία, των μηνύσεων και των σχηματιζόμενων δικογραφιών και η ενημέρωση περί της δοθείσης πορείας.
 6. Η καταχώριση αυτών σε δελτία και ηλεκτρονικές καρτέλες.
 7. Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών καρτελών περί της πορείας των μηνύσεων και των δικογραφιών.
 8. Η αρίθμηση και καταχώριση δικογραφιών επί των οποίων διενεργείται από Εισαγγελικό λειτουργό αυτοπρόσωπη προκαταρκτική εξέταση και η ενημέρωση περί της δοθείσης πορείας.
 9. Η διεκπεραίωση αναφορών, διατάξεων και πράξεων των Εισαγγελέων κατά τα άρθρα 43, 47 και 59 παρ. 2 ΚΠΔ, αποχής από την ποινική δίωξη, προσφυγών κατά διατάξεων, ανακλήσεων εγκλήσεων και αποδοχής.
 10. Η τήρηση αρχείων των άρθρων 43, 47 ΚΠΔ, αποχής από την ποινική δίωξη και αγνώστων δραστών.
 11. Η ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των δελτίων παραλαβής – διανομής και η ενημέρωση των δελτίων αυτών με την περαιτέρω πορεία των δικογραφιών.
 12. Η λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η παρακολούθηση της πορείας των μηνύσεων-δικογραφιών και η παροχή πληροφοριών, βάσει των στοιχείων του, στους προς τούτο ενδιαφερόμενους.
 13. Η παραλαβή των πειστηρίων.
 14. Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου πειστηρίων.
 15. Η τήρηση αρχείου αποδόσεως πειστηρίων.
 16. Η διεκπεραίωση παραγγελιών προς διάφορες Αρχές που αφορούν αποδόσεις κατασχεμένων αντικειμένων, μετά την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων, έπειτα από σχετική αίτηση των προς τούτο νομιμοποιούμενων.
 17. Η διεκπεραίωση των Εισαγγελικών παραγγελιών αφ’ ενός προς τον γραμματέα πειστηρίων του Πρωτοδικείου για καταστροφή ή δήμευση των πειστηρίων, αφ’ ετέρου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όσον αφορά την τύχη των γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης κατασχεθέντων χρημάτων.
 18. Η συσχέτιση εγγράφων σε δικογραφίες και μόνο ύστερα από γραπτή παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα.
 19. Η παροχή πληροφοριών στο κοινό για την πορεία των χρεωμένων δικογραφιών και η χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών πορείας στους προς τούτο νομιμοποιούμενους.
 20. Η διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας.