Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται κυρίως τα κάτωθι αντικείμενα:

  1. Η παραλαβή αιτήσεων πολιτών για έκδοση αντιγράφων ποινικού Μητρώου, η καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή Εθνικού Ποινικού Μητρώου, ο έλεγχος και η έκδοση αυτών.
  2. Έλεγχος, βεβαίωση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή Εθνικού Ποινικού Μητρώου από Δημόσιες Υπηρεσίες και ΚΕΠ.
  3. Έλεγχος και επικαιροποίηση δελτίων Ποινικού Μητρώου.
  4. Ο έλεγχος, η βεβαίωση και έκδοση Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου για όλα τα Δικαστήρια.
  5. Η παρακολούθηση των μεταβολών, η διαγραφή των δελτίων ποινικού Μητρώου, μετά από αναίρεση, έφεση, ακύρωση ή επανάληψη διαδικασίας.
  6. Η παραλαβή αιτήσεων για έκδοση Εισαγγελικών Διατάξεων και η διαγραφή ποινών από το Ποινικό Μητρώο.
  7. Η διαδικασία ανάκλησης και άρσης της αναστολής ποινής (άρθρο 101 ΠΚ επ).
  8. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος, η καταχώριση διατάξεων, Αποφυλακιστηρίων και Βουλευμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα.