Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται κυρίως τα κάτωθι αντικείμενα:

 1. Η εισαγωγή ωρίμων και αναβλητικών δικογραφιών, υποθέσεων κατά παραπομπή και εφέσεων κατά αποφάσεων Μονομελούς και η διεκπεραίωση του προσδιορισμού αυτών προς εκδίκαση σε δικασίμους Τριμελών Πλημμελειοδικείων.
 2. Η σύνταξη και η ανάρτηση των εκθεμάτων στα αντίστοιχα γραφεία των πινακίων και στα ακροατήρια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 374 του ΚΠΔ.
 3. Η ηλεκτρονική καταχώριση των ωρίμων και αναβλητικών δικογραφιών.
 4. Η κατάρτιση κλητήριων θεσπισμάτων και κλήσεων και η παράδοση αυτών στους Επιμελητές των Δικαστηρίων ή η αποστολή τους στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα για επίδοση.
 5. Η παραλαβή των αποδεικτικών επιδόσεων από τους Επιμελητές Δικαστηρίων και από τα Αστυνομικά Τμήματα, ο διαχωρισμός και η διανομή αυτών στα πινάκια. Ιδιαίτερα, σε υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής ή είχε προηγουμένως κηρυχθεί η συζήτησή τους απαράδεκτη, ο Προϊστάμενος του Τμήματος μεριμνά για την έγκαιρη επίδοση και ενημερώνει τον αρμόδιο Εισαγγελέα Προσδιορισμού 35 ημέρες προ της δικασίμου.
 6. Οι απαιτούμενες ενέργειες για τη μεταγωγή κρατουμένων.
 7. Η ηλεκτρονική καταχώριση προσφυγών κατά κλητήριων θεσπισμάτων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, η ενημέρωση για την πορεία της προσφυγής και η επίδοση της τυχόν απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών.
 8. Η εκκαθάριση της ημερησίας αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των μαρτύρων.
 9. Η χορήγηση πιστοποιητικών.
 10. Η συσχέτιση εγγράφων μετά από έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέα.
 11. Οι απαιτούμενες ενέργειες για την μεταγωγή κρατουμένων σ’ όλη την Ελλάδα που αφορά δικαστήρια Τριμελούς.
 12. Η συγκέντρωση και υποβολή Ετήσιων και Τριμηνιαίων πινάκων στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία.
 13. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος.