Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τύπου, Διεθνών Σχέσεων, Μηχανοργάνωσης, Διαδικτύου, Νομολογίας, Δικαστικής Συνδρομής και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας κυρίως υπάγονται:

 1. Η ενημέρωση των ατομικών φακέλων των (Εισαγγελικών Λειτουργών και Υπαλλήλων) που έχουν σχέση με την μισθοδοσία και η αποστολή στο Τμήμα Μισθοδοσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των μισθολογικών μεταβολών τους, καθώς και ο έλεγχος των μισθοδοτικών καταστάσεων που εκδίδονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 2. Η τήρηση του Ηλεκτρονικού αρχείου (Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου) Απογραφής των Μισθοδοτούμενων της Υπηρεσίας μέσω του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και διαγραφής αυτών λόγω συνταξιοδότησης, μετάθεσης, απόλυσης κ.λπ., και η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων.
 3. Η ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ των παντός είδους πράξεων και αποφάσεων της Υπηρεσίας και η αποκλειστική διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ) και του Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής.
 4. Η σύνταξη στις αρχές κάθε έτους βεβαιώσεων αποδοχών των μισθοδοτούμενων για φορολογική χρήση.
 5. Η σύνταξη καταστάσεων πληρωμής Δικαστικών Γραμματέων, Επιμελητών Δικαστηρίων για έκτακτες αμοιβές, όπως υπερωριακή απασχόληση και υποβολή αυτών για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
 6. Η σύνταξη καταστάσεων πληρωμής Εισαγγελικών Λειτουργών, Δικαστικών Γραμματέων, Επιμελητών Δικαστηρίων για τη συμμετοχή τους πέραν του ωραρίου εργασίας τους σε εκλογικά συνεργεία απαραίτητα για την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών, Περιφερειακών, Δημοτικών Εκλογών καθώς επίσης και των Εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω του
  προγράμματος μισθοδοσίας της Υπηρεσίας και υποβολή αυτών για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
 7. Ο έλεγχος και η υποβολή προς έγκριση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των εντός και εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των Επιμελητών Δικαστηρίων.
 8. Ο έλεγχος και η υποβολή προς έγκριση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των παντός είδους εξόδων εγκατάστασης λόγω απόσπασης ή μετάθεσης των Εισαγγελικών Λειτουργών.
 9. Η υποβολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταστάσεων πληρωμών σχετικών με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
 10. Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των αναγκών της υπηρεσίας και οι απαιτούμενες ενέργειες προς εξασφάλιση σχετικών πιστώσεων, καθώς και η διαχείριση αυτών.
 11. Η διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής.
 12. Ο απολογισμός των δαπανών και η κατάρτιση του νέου προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
 13. Η εξασφάλιση μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Πειραιά και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τμήμα Προϋπολογισμού και ΤΑΧΔΙΚ) των απαιτούμενων πιστώσεων αναγκαίων για τις διάφορες προμήθειες και υπηρεσίες που ανατίθενται ανάλογα με το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης, με τη διαδικασία είτε της απευθείας ανάθεσης, είτε μέσω πρόχειρου διαγωνισμού, είτε μέσω ανοιχτού διαγωνισμού.
 14. Η εξασφάλιση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών των απαιτούμενων πιστώσεων για τις διάφορες προμήθειες και υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών, Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών καθώς επίσης και των Εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 15. Η σύνταξη και υποβολή των δικαιολογητικών για πληρωμή των δικαιούχων προμηθευτών και συντηρητών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά είτε από την Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Πειραιά είτε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τμήμα Προϋπολογισμού και ΤΑΧΔΙΚ).
 16. Η διαχείριση των παντός είδους αναλωσίμων και μη υλικών, που περιλαμβάνει τη διανομή αυτής στα Τμήματα της Εισαγγελίας κατά μήνα και την προς τούτο τήρηση και ενημέρωση σχετικών καρτελών χρέωσης.
 17. Η τήρηση βιβλίου και Μητρώου επίπλων και σκευών και η απόσυρση παλαιών επίπλων, συσκευών και μηχανημάτων γραφείου μέσω ΟΔΔΥ και εταιρειών ανακύκλωσης.
 18. Η τήρηση βιβλίου πρωτοκόλλου παραλαβής ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού υλικού και λοιπών αναλώσιμων υλικών και επίπλων, σκευών και παντός είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
 19. Η εποπτεία των μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, των συσκευών τηλεομοιοτυπίας καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων μέσω του ΟΤΕ.
 20. Η μέριμνα για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και τη φύλαξη των γραφείων της Εισαγγελίας.
 21. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων.